Budowanie kultury organizacyjnej opartej na wartościach

Organizacje bez formalnej kultury organizacyjnej mają trudności z przewodzeniem, identyfikacją ze wspólną misją czy integracją społeczną zatrudnionych. Budowanie kultury organizacyjnej opartej na wartościach jest ważne, aby ułatwić osiąganie celów organizacyjnych i utrzymać silną, spójną strukturę organizacyjną. W tym artykule porozmawiamy o tym, jak organizacje mogą wspierać budowanie ważnej kultury organizacyjnej poprzez sformułowanie swoich wartości.

Czym jest budowanie kultury organizacyjnej?


Budowanie kultury organizacyjnej, inaczej zwane także kulturą organizacyjną, jest złożonym zagadnieniem z zakresu zarządzania. Polega na kształtowaniu i promowaniu określonych wartości, postaw i norm, opartych na przekonaniach, systemie wartości i symbolach. Proces ten obejmuje tworzenie środowiska pracy, które wspiera i wzmacnia postępowanie zgodne z wartościami. Cały proces wymaga włączenia pracowników, członków i liderów organizacji, aby odnieść sukces.


Czy chcesz poznać więcej szczegółów na temat: Budowanie employer brandingu Poznaj jeszcze więcej ciekawostek na: https://www.edustacyjka.pl/budowanie-employer-brandingu/


Jak budować kulturę organizacyjną opartą na wartościach?


Budowanie kultury opartej na wartościach może być trudne, ponieważ wymaga czasu i wysiłku od wszystkich zaangażowanych stron. Oto kilka kluczowych elementów, które należy wziąć pod uwagę:

  • Wyznaczenie postaw. Zarządzający muszą określić odpowiednie postawy dla pracowników i położyć nacisk na ich przestrzeganie. Powinny one odzwierciedlać priorytety i wartości organizacji.
  • Udział wszystkich. Wszyscy uczestnicy muszą mieć możliwość wypowiadania się i udziału w określaniu wartości organizacji. Każdy powinien czuć, że jego głos jest ważny.
  • Zaangażowanie liderów. Zarządzający powinni zaangażować się w tworzenie kultury i postępować zgodnie z przyjętymi wartościami i postawami.
  • Konsekwencja. Komunikacja wartości powinna być konsekwentna we wszystkich sferach działalności organizacji. Normy i postawy muszą być przestrzegane na wszystkich poziomach struktury organizacyjnej.
  • Edukacja i świadomość. Pracownicy powinni być świadomi wartości, jakie organizacja stawia sobie wyznaczyć, i muszą być dostatecznie dobrze edukowani, aby przyczyniać się do ich realizacji.

Dlaczego budowanie kultury opartej na wartościach jest ważne?


Budowanie kultury organizacyjnej opartej na wartościach zapewnia wiele korzyści zarówno liderom, jak i pracownikom. Wzmacnia to właściwe relacje między przełożonymi i pracownikami, ponieważ ułatwia lepsze zrozumienie tego, jakie działania na poziomie organizacyjnym są błędne lub moralnie niepoprawne, a co należy wspierać.

Kultura oparta na wartościach może również pozytywnie wpływać na postrzeganie przez ludzi organizacji i jej produktów. Widząc organizację w kontekście jej wartości, konsumenci mogą być zmotywowani do wsparcia jej działalności.

Podsumowanie


Budowanie kultury organizacyjnej opartej na wartościach jest skomplikowanym procesem, który wymaga czasu i wysiłku oraz udziału wszystkich zaangażowanych stron. Jest to jednak wysiłek warty podjęcia, ponieważ organizacja może uzyskać wiele korzyści. Kultura oparta na wartościach może wzmocnić właściwe relacje między przełożonymi i pracownikami oraz pozytywnie wpłynąć na postrzeganie przez ludzi organizacji i jej produktów.